سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه یزد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه کليه دانشجويان خوابگاهي به منظور ايجاد تنوع در برنامه غذايي و حق انتخاب غذا براي دانشجويان در وعده شام بصورت آزمايشي امکان انتخاب يکي از دو نوع غذا در روز يکشنبه18/12/92مهيا گرديده است. « اداره تغذيه دانشگاه يزد »